Ajuntament de Mollet del Vallès

Guerra de neu (guerra de bombardes)

Colla dels Morats – Morats Arrebossats